Navigace:

Jak znečištěný vzduch škodí přírodě?

Znečištěný vzduch škodí nejen lidskému zdraví, ale i rostlinám. Největší pozornost je věnována oxidu siřičitému, oxidům dusíku, přízemnímu ozonu. Rostlinám škodí i další látky – částice, těžké kovy, POPs, fluoridy, amoniak. Negativní ovlivnění rostliny škodlivou látkou nezávisí pouze na jejím množství ve vzduchu, ale na spoustě dalších okolností (jak dlouho znečištěný vzduch působil, jak je rostlina citlivá či odolná ke škodlivé látce, kolik škodlivé látky rostlina skutečně přijala). V souvislosti s ochranou vegetace je pozornost věnována zejména zemědělským plodinám a lesním ekosystémům. O vážnosti situace svědčí i Protokol o omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu, který je součástí CLRTAP úmluvy.

Podčlánky kapitoly 'Jak znečištěný vzduch škodí přírodě?':

Patička: