Navigace:

Problematika malých sídel

V malých sídlech (s počtem do 10 tisíc obyvatel) žije v České republice téměř polovina populace. Hodnocení kvality venkovního ovzduší se opírá především o výsledky měření, které je s ohledem na požadavky legislativy směrováno především do velkých měst a aglomerací. Nadlimitní koncentrace řady škodlivých látek se však kromě často diskutovaných velkých měst mohou vyskytovat i v malých obcích. Zásadní roli při znečištění ovzduší hraje především typ paliva (při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí prašných částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů). V posledních letech dochází k navyšování spotřeby tuhých paliv, významný podíl na tomto trendu má především hnědé uhlí.

Podčlánky kapitoly 'Problematika malých sídel':

Patička: