Navigace:

Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice

Mezi hlavní problémy kvality ovzduší České republiky patří zejména znečištění ovzduší prašnými částicemi a přízemním ozonem. S těmito problémy se potýká téměř celá Evropa. Nadlimitním koncentracím těchto látek je vystavena většina populace České republiky. Dalším problémem je znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem (BaP), jehož limit je překračován v průmyslových a dopravních oblastech, ale také tam, kde lidé topí převážně uhlím. V dopravně zatížených oblastech dochází také k převyšování denních limitů pro oxid dusičitý. U přízemního ozonu je překračován limit pro ochranu ekosystému a vegetace.

Podčlánky kapitoly 'Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice':

Patička: