Navigace:

Jaké znečišťující látky produkuje motorová doprava?

Motorová doprava patří mezi tzv. obtížně regulovatelné zdroje. Produkuje stále více emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného a metanu). Kromě samotné produkce TZL se doprava výrazně podílí i na víření již usazeného prachu a jeho opětovném přechodu do ovzduší. Příznivý je naopak pokles emisí olova způsobený zákazem používání olovnatého benzínu od 1. 1. 2001. Výrazné snížení emisí oxidu siřičitého z dopravy od roku 2005 způsobilo zásadní snížení přípustného obsahu síry v motorové naftě. V současné době ovšem panují obavy kvůli stále rostoucí intenzitě silniční dopravy (osobní i nákladní), a tím produkci emisí i dalších látek (oxidů dusíku a těkavých organických látek). Tyto látky způsobují v ovzduší vznik dalších škodlivin (přízemního ozonu).

Podčlánky kapitoly 'Jaké znečišťující látky produkuje motorová doprava?':

Patička: