Navigace:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

V zemích Evropské unie byl přijat souhrnný právní předpis, který umožňuje přechod na integrovaný systém zaměřený na prevenci znečištění životního prostředí a omezování jeho případných dopadů (IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control). Cílem tohoto předpisu bylo odstranit rozdílný přístup k omezování emisí do ovzduší, vody a půd, a tím zamezit potenciálním přesunům znečištění z jedné složky životního prostředí do jiné.

Procesem integrovaného povolování prošla v České republice většina provozovatelů velkých průmyslových a zemědělských podniků. Povinností provozovatele bylo podat tzv. žádost o vydání integrovaného povolení na příslušný krajský úřad. CENIA zpracovávala tzv. vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení. V něm zohledňovala stanoviska dalších správních orgánů – ČIŽP, krajských hygienických stanic, správců povodí nebo městských a obecních úřadů. Krajský úřad poté vydal tzv. rozhodnutí o vydání integrovaného povolení. To stanovovalo podmínky provozu jednotlivých podniků s důrazem na zvýšenou ochranu životního prostředí. Celý proces integrovaného povolování je metodicky řízen Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství.

Externí odkazy kapitoly 'Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)':

IPPC - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP O integrované prevenci na stránkách MŽP.
IPPC - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA O integrované prevenci na stránkách CENIA.
IPPC - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MPO Informační server provozovaný MPO ve spolupráci s MŽP, MZe, CENIA a ČIŽP.

Patička: