Navigace:

Těkavé organické látky

S rostoucí intenzitou automobilové dopravy roste význam sledování znečištění ovzduší těkavými organickými látkami. Mezi nejvýznamnější VOC patří benzen, který je i legislativně ošetřen. Mezi nejvýznamnější škodlivé efekty expozice benzenu patří poškození krvetvorby a dále jeho karcinogenní účinky, uvádí se i poškození nervového systému, jater a imunity. Jeho působení může vyvolat i zánět plic. Benzen je v České republice problémem zejména v průmyslových oblastech. Hodnocení z roku 2006 ukazují, že opětovně dochází k překračování imisního limitu pro benzen v Ostravě.

Externí odkazy kapitoly 'Těkavé organické látky':

Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Benzen - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika látky na stránkách IRZ.
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Podrobná informace o benzenu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: navajo.cz

Patička: