Navigace:

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Velice nebezpečnou látkou, která se řadí mezi PAU, je benzo(a)pyren, o kterém získáte další informace i v části týkající se ovzduší znečištěného z vytápění domácností. Benzo(a)pyren je navázán především na částice menší než 2,5 µm. U benzo(a)pyrenu, stejně jako u některých dalších PAU, jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský organismus. Řada PAU má i vlastnosti toxické, mutagenní či teratogenní. Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem patří k hlavním problémům kvality ovzduší České republiky; jeho limit je překračován zejména v průmyslových oblastech a dopravně zatížených oblastech.

Externí odkazy kapitoly 'Polycyklické aromatické uhlovodíky':

Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika PAU na stránkách IRZ.
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Charakteristika PAU - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika

Patička: