Navigace:

Jaký vzduch dýchají obyvatelé malých sídel?

V malých sídlech České republiky žije přibližně 50 % obyvatel. Zdraví této populace je však v současné době ohroženo kvalitou ovzduší. Důvodem zhoršené kvality ovzduší na českém venkově jsou emise plynoucí z vytápění tuhými palivy. K návratu k tuhým palivům byli obyvatelé přinuceni jejich nižší cenou ve srovnání s cenou zemního plynu nebo elektřiny, avšak cenou nezohledňující dopad na životní prostředí. V ovzduší malých sídel byly naměřeny zvýšené až nadlimitní koncentrace znečišťujících látek. Jedná se zejména o prašné částice, polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k produkci dalších nebezpečných látek (např. dioxinů). V některých malých sídlech tak znečištění ovzduší může být srovnatelné se zátěží velkých městských aglomerací.

Podčlánky kapitoly 'Jaký vzduch dýchají obyvatelé malých sídel?':

Patička: