Navigace:

Vývoj kvality ovzduší za posledních 10 let

V 90. letech 20. století došlo v České republice k poklesu znečištění ovzduší řadou látek (SO2, prašnými částicemi, NOX). Na přelomu tisíciletí však došlo k zastavení klesajícího trendu a do roku 2003 koncentrace uvedených znečišťujících látek naopak vzrostly, v případě oxidu siřičitého jen velmi mírně. V roce 2004, který byl velmi příznivý, pokud hodnotíme rozptylové podmínky, byl zaznamenán pokles koncentrací těchto látek, ale poté byl opět obnoven vzrůstající trend těchto látek. Další trend závisí zejména na množství emisí zejména z dopravy a lokálních topenišť a samozřejmě na aktuálních rozptylových podmínkách. Např. v roce 2003 byla situace pro rozptyl nepříznivá, proto si můžete povšimnout vysokých koncentrací znečišťujících látek v uvedeném grafu.

Obrázky ke kapitole 'Vývoj kvality ovzduší za posledních 10 let':

Trendy koncentrací některých látek během období 1996–2006 Trendy koncentrací některých látek během období 1996–2006 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Externí odkazy kapitoly 'Vývoj kvality ovzduší za posledních 10 let':

Vývoj kvality ovzduší ve městech - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA
Vývoj znečištění ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Ovzduší - Souhrnné informace, statistiky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP Souhrnná informace o stavu ovzduší na území hl. m. Prahy, 1984-2004

Patička: