Navigace:

Test

Otázka 1/25

Atmosféru lze rozdělit do několika vrstev. Přiřaďte název vrstvy k její horní hranici:

Atroposféra 1do 50 – 55 km
Bmezosféra 2do 80 – 85 km
Cexosféra 3nejvyšší vrstva
Dstratosféra 4do 10 – 12 km
Etermosféra 5do 800 km

Otázka 2/25

Přiřaďte správně pH:

Acitronová šťáva 13,0
Bocet 24,4
Cdešťové srážky v Česku 35,6
Dvoda 42,2

Otázka 3/25

Z následující nabídky vyberte, co způsobují tyto látky:

Askleníkové plyny 1podíl na změně klimatu
Bfreony 2poškození lesů
Coxid siřičitý 3ozonová díra

Otázka 4/25

Uveďte, o čem pojednávají následující protokoly:

AMontrealský protokol 1omezení produkce freonů
BKjótský protokol 2omezení produkce skleníkových plynů
CRamsarská úmluva 3ochrana mokřadů

Otázka 5/25

Z následující nabídky vyberte, jak mohou vznikat tyto látky:

Aoxid siřičitý 1velkochovy dobytka
Bmethan 2nedokonalé spalování paliv
Coxid uhelnatý 3spalování fosilních paliv
Doxid uhličitý 4spalování hnědého uhlí

Otázka 6/25

Vyberte, co způsobují následující látky:

Aprašné částice 1plicní tkáň, sliznice
Boxid uhelnatý 2vnitřní dušení
Cbenzen 3poruchy krvetvorby

Otázka 7/25

Stoletý buk vyprodukuje svými cca 600 000 listy asi 12 850 g O2 za den. 1 m2 listové plochy vyprodukuje 1g O2 za hodinu. Přiřaďte správná tvrzení:

A1 ha louky vyprodukuje ve vegetační sezóně 12 - 10 t kyslíku ročně
B1 ha listnatého lesa vyprodukuje ve vegetační sezóně 230 t kyslíku ročně
C1 ha jehličnatého lesa vyprodukuje ve vegetační sezóně 35 – 20 t kyslíku ročně

Otázka 8/25

Přiřaďte k uvedeným vrstvám atmosféry odpovídající výšku, kam až dosahují:

Atroposféra 1nad 10 000 km
Bstratosféra 2do 50 km
Cmezosféra 3do 15 km
Dtermosféra 4do 85 km
Eexosféra 5do 500 km

Otázka 9/25

Přiřaďte k uvedeným plynům jejich přibližné procentuální zastoupení v atmosféře:

Adusík 121 %
Bkyslík 278 %
Coxid uhličitý 30,93 %
Dargon 40,04%

Otázka 10/25

Přiřaďte k jednotlivým koloběhům prvků v přírodě činitelé, kteří mají na jejich koloběhu největší podíl:

Akoloběh dusíku 1rostlinná fotosyntéza
Bkoloběh kyslíku 2dýchání živočichů a spalování paliv
Ckoloběh uhlíku 3bakterie
nahoru  

Otázka 11/25

Přiřaďte k pojmu počasí a klima odpovídající charakteristiky:

Apočasí 1tlak vzduchu
Bpočasí 2oblačnost
Cklima 3charakter povrchu
Dpočasí 4dlouhodobý průběh
Eklima 5teplota

Otázka 12/25

Rozdělte a následně přiřaďte uvedené srážky na horizontální a vertikální:

Ausazené (horizontální) 1jinovatka
Busazené (horizontální) 2déšť
Cpadající (vertikální) 3rosa
Dpadající (vertikální) 4kroupy

Otázka 13/25

Z uvedených pojmů sestavte dvojice:

Aanemometr 1vlhkost
Btermograf 2teplota
Chygrometr 3rychlost větru
Dombrograf 4srážky

Otázka 14/25

Přiřaďte správně kontinenty:

Ahurikán 1Austrálie
BWilly - wily 2Amerika
Ctajfun 3Asie
Dtornádo 4Amerika, Evropa

Otázka 15/25

Přiřaďte k uvedeným údajům druhy větru:

A25 - 28 m/s 1silná vichřice
B50 - 100 m/s 2hurikán
C28 - 33 m/s 3vichřice
D21 - 25 m/s 4tornádo
E250 km/h 5mohutná vichřice

Otázka 16/25

Oblaka řadíme podle nadmořské výšky do 3 pater. Proveďte zařazení:

Anízké patro 1altostratus, cumulus, cumulonimbus, nimbostratus
Bstřední patro 2stratocumulus, stratus
Cvysoké patro 3altocumulus
Dvýskyt ve více patrech 4cirrus, cirrocumulus, cirostratus

Otázka 17/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Abarometr 1proudění vzduchu
Bteploměr 2sluneční svit
Cheliograf 3teplota
Danemometr 4tlak

Otázka 18/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Atlakoměr 1odpařování vody
Bevaporimetr 2tlak vzduchu
Combrograf 3vlhkost vzduchu
Dvlhkoměr 4srážky

Otázka 19/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Apočasí je 1jedinečný stav atmosféry
Bpodnebí je 2jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá
Cinverze je 3dlouhodobý charakteristický režim klimatu
Dpočasí je 4stav troposféry

Otázka 20/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Aevaporace 1vypařování
Bkonvekce 2proudění
Czáření 3sálání
Dradiace 4radiace
nahoru  

Otázka 21/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

ARichterova škála 1síla tornáda
BFujitova stupnice 2síla zemětřesení
CBeaufortova stupnice 3tvrdost látek
DMohsova stupnice 4rychlost větru

Otázka 22/25

Správně přiřaďte:

ADusík 1je nejstálejší součástí ovzduší
BKyslík 2přijímají zelené rostliny při fotosyntéze z ovzduší nebo z vody a využívají ho k tvorbě organických látek
COxid uhličitý 3je důležitý pro dýchání organismů, pro hoření látek a uplatňuje se i při dalších procesech v přírodě a v lidských činnostech

Otázka 23/25

Víte, odkud se do ovzduší dostávají jeho jednotlivé složky?

ADusík 1je převážně výsledkem činnosti rostlin.
BKyslík 2se do ovzduší dostává činností některých půdních bakterií, které rozkládají dusíkaté látky.
COxid uhličitý 3se do ovzduší dostává při sopečné činnosti, tlení, hoření, z pramenů minerálních vod a při lidských činnostech.

Otázka 24/25

Kde byste hledali tyto mraky?

Avrstevnatý dešťový mrak (nimbostratus) 1ve výšce nad 6 000 m
Bkupovitý nadýchaný mrak (kumulus) 2ve střední části troposféry ve výšce 2 000 - 6 000 m
Ckouřový mrak (cirus) 3ve spodní části troposféry do výšky 2 500 m
Dbouřkový mrak (kumulonimbus) 4v celé vrstvě troposféry

Otázka 25/25

Přiřaďte hlavní zdroje uvedených skleníkových plynů:

ACO2 1pouze uměle vyrobené látky (do chladniček, sprejů, v chemickém a elektrotechnickém průmyslu)
BCH4 2spalování fosilních paliv, olesňování, využívání půdy, výroba vápna, cementu ad.
CN2O 3výroba a využívání energie, zvířata, pěstování rýže, odpadní vody, skládky aj.
Dchlorované uhlovodíky 4používání hnojiv, chemické výroby, spalování fosilních paliv aj.
nahoru

Patička: