Navigace:

Test

Otázka 1/25

Atmosféru lze rozdělit do několika vrstev. Přiřaďte název vrstvy k její horní hranici:

Atroposféra 1do 80 – 85 km
Bmezosféra 2nejvyšší vrstva
Cexosféra 3do 800 km
Dstratosféra 4do 50 – 55 km
Etermosféra 5do 10 – 12 km

Otázka 2/25

Přiřaďte správně pH:

Acitronová šťáva 14,4
Bocet 25,6
Cdešťové srážky v Česku 32,2
Dvoda 43,0

Otázka 3/25

Z následující nabídky vyberte, co způsobují tyto látky:

Askleníkové plyny 1podíl na změně klimatu
Bfreony 2poškození lesů
Coxid siřičitý 3ozonová díra

Otázka 4/25

Uveďte, o čem pojednávají následující protokoly:

AMontrealský protokol 1ochrana mokřadů
BKjótský protokol 2omezení produkce freonů
CRamsarská úmluva 3omezení produkce skleníkových plynů

Otázka 5/25

Z následující nabídky vyberte, jak mohou vznikat tyto látky:

Aoxid siřičitý 1velkochovy dobytka
Bmethan 2nedokonalé spalování paliv
Coxid uhelnatý 3spalování hnědého uhlí
Doxid uhličitý 4spalování fosilních paliv

Otázka 6/25

Vyberte, co způsobují následující látky:

Aprašné částice 1poruchy krvetvorby
Boxid uhelnatý 2plicní tkáň, sliznice
Cbenzen 3vnitřní dušení

Otázka 7/25

Stoletý buk vyprodukuje svými cca 600 000 listy asi 12 850 g O2 za den. 1 m2 listové plochy vyprodukuje 1g O2 za hodinu. Přiřaďte správná tvrzení:

A1 ha louky vyprodukuje ve vegetační sezóně 12 - 10 t kyslíku ročně
B1 ha listnatého lesa vyprodukuje ve vegetační sezóně 25 – 20 t kyslíku ročně
C1 ha jehličnatého lesa vyprodukuje ve vegetační sezóně 330 t kyslíku ročně

Otázka 8/25

Přiřaďte k uvedeným vrstvám atmosféry odpovídající výšku, kam až dosahují:

Atroposféra 1do 50 km
Bstratosféra 2do 15 km
Cmezosféra 3do 500 km
Dtermosféra 4nad 10 000 km
Eexosféra 5do 85 km

Otázka 9/25

Přiřaďte k uvedeným plynům jejich přibližné procentuální zastoupení v atmosféře:

Adusík 121 %
Bkyslík 20,93 %
Coxid uhličitý 378 %
Dargon 40,04%

Otázka 10/25

Přiřaďte k jednotlivým koloběhům prvků v přírodě činitelé, kteří mají na jejich koloběhu největší podíl:

Akoloběh dusíku 1bakterie
Bkoloběh kyslíku 2dýchání živočichů a spalování paliv
Ckoloběh uhlíku 3rostlinná fotosyntéza
nahoru  

Otázka 11/25

Přiřaďte k pojmu počasí a klima odpovídající charakteristiky:

Apočasí 1teplota
Bpočasí 2oblačnost
Cklima 3tlak vzduchu
Dpočasí 4charakter povrchu
Eklima 5dlouhodobý průběh

Otázka 12/25

Rozdělte a následně přiřaďte uvedené srážky na horizontální a vertikální:

Ausazené (horizontální) 1rosa
Busazené (horizontální) 2kroupy
Cpadající (vertikální) 3jinovatka
Dpadající (vertikální) 4déšť

Otázka 13/25

Z uvedených pojmů sestavte dvojice:

Aanemometr 1rychlost větru
Btermograf 2teplota
Chygrometr 3vlhkost
Dombrograf 4srážky

Otázka 14/25

Přiřaďte správně kontinenty:

Ahurikán 1Amerika
BWilly - wily 2Asie
Ctajfun 3Amerika, Evropa
Dtornádo 4Austrálie

Otázka 15/25

Přiřaďte k uvedeným údajům druhy větru:

A25 - 28 m/s 1mohutná vichřice
B50 - 100 m/s 2silná vichřice
C28 - 33 m/s 3vichřice
D21 - 25 m/s 4tornádo
E250 km/h 5hurikán

Otázka 16/25

Oblaka řadíme podle nadmořské výšky do 3 pater. Proveďte zařazení:

Anízké patro 1altocumulus
Bstřední patro 2cirrus, cirrocumulus, cirostratus
Cvysoké patro 3stratocumulus, stratus
Dvýskyt ve více patrech 4altostratus, cumulus, cumulonimbus, nimbostratus

Otázka 17/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Abarometr 1tlak
Bteploměr 2proudění vzduchu
Cheliograf 3teplota
Danemometr 4sluneční svit

Otázka 18/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Atlakoměr 1tlak vzduchu
Bevaporimetr 2srážky
Combrograf 3vlhkost vzduchu
Dvlhkoměr 4odpařování vody

Otázka 19/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Apočasí je 1jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá
Bpodnebí je 2jedinečný stav atmosféry
Cinverze je 3dlouhodobý charakteristický režim klimatu
Dpočasí je 4stav troposféry

Otázka 20/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

Aevaporace 1radiace
Bkonvekce 2vypařování
Czáření 3sálání
Dradiace 4proudění
nahoru  

Otázka 21/25

Přiřaďte, co k sobě patří:

ARichterova škála 1rychlost větru
BFujitova stupnice 2síla tornáda
CBeaufortova stupnice 3tvrdost látek
DMohsova stupnice 4síla zemětřesení

Otázka 22/25

Správně přiřaďte:

ADusík 1je nejstálejší součástí ovzduší
BKyslík 2je důležitý pro dýchání organismů, pro hoření látek a uplatňuje se i při dalších procesech v přírodě a v lidských činnostech
COxid uhličitý 3přijímají zelené rostliny při fotosyntéze z ovzduší nebo z vody a využívají ho k tvorbě organických látek

Otázka 23/25

Víte, odkud se do ovzduší dostávají jeho jednotlivé složky?

ADusík 1je převážně výsledkem činnosti rostlin.
BKyslík 2se do ovzduší dostává činností některých půdních bakterií, které rozkládají dusíkaté látky.
COxid uhličitý 3se do ovzduší dostává při sopečné činnosti, tlení, hoření, z pramenů minerálních vod a při lidských činnostech.

Otázka 24/25

Kde byste hledali tyto mraky?

Avrstevnatý dešťový mrak (nimbostratus) 1ve spodní části troposféry do výšky 2 500 m
Bkupovitý nadýchaný mrak (kumulus) 2ve střední části troposféry ve výšce 2 000 - 6 000 m
Ckouřový mrak (cirus) 3v celé vrstvě troposféry
Dbouřkový mrak (kumulonimbus) 4ve výšce nad 6 000 m

Otázka 25/25

Přiřaďte hlavní zdroje uvedených skleníkových plynů:

ACO2 1pouze uměle vyrobené látky (do chladniček, sprejů, v chemickém a elektrotechnickém průmyslu)
BCH4 2používání hnojiv, chemické výroby, spalování fosilních paliv aj.
CN2O 3výroba a využívání energie, zvířata, pěstování rýže, odpadní vody, skládky aj.
Dchlorované uhlovodíky 4spalování fosilních paliv, olesňování, využívání půdy, výroba vápna, cementu ad.
nahoru

Patička: