Navigace:

Test

Otázka 1/50

V atmosféře se nachází přibližně

Otázka 2/50

Jedna z nejvýznamnějších škodlivin v ovzduší je skupina oxidů dusíku. Mezi hlavní zástupce patří

Otázka 3/50

Ozonovou vrstvu poškozují

Otázka 4/50

Mezi skleníkové plyny patří

Otázka 5/50

Která tvrzení o ozonové díře jsou pravdivá?

Otázka 6/50

Na kvalitu ovzduší ve městech působí příznivě městská zeleň, protože

Otázka 7/50

Mezi skleníkové plyny patří

Otázka 8/50

Ozonosféra

Otázka 9/50

Oxid uhelnatý

Otázka 10/50

Kyselý déšť

nahoru  

Otázka 11/50

Kjótský protokol

Otázka 12/50

Oxid siřičitý

Otázka 13/50

Montrealský protokol

Otázka 14/50

Přízemní ozon

Otázka 15/50

Mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje patří

Otázka 16/50

Globální změny klimatu způsobují, že ve středních zeměpisných šířkách

Otázka 17/50

Které lidské činnosti se nejvíce podílí na emisích oxidů dusíku?

Otázka 18/50

Při horolezeckých výstupech trpí často i zdraví jedinci „vysokohorskou nemocí“ (bolest hlavy, dýchací problémy, často i poškození plic a mozku). Co ji způsobuje?

Otázka 19/50

Co je zdrojem oxidu uhelnatého v ovzduší v uzavřených prostorách?

Otázka 20/50

Jak lze vylepšit vzduch v uzavřených místnostech?

nahoru  

Otázka 21/50

Vyberte příčiny změn klimatu na Zemi:

Otázka 22/50

Jak se do ovzduší dostávají těkavé organické látky?

Otázka 23/50

Jakými opatřeními došlo ke snížení oxidu siřičitého v ovzduší, zodpovědného za vznik kyselých dešťů?

Otázka 24/50

Co je příčinou zvýšeného používání uhlí a dřeva k vytápění domácností?

Otázka 25/50

Jaké změny přináší změna klimatu na Zemi?

Otázka 26/50

Jaké vlastnosti mají freony?

Otázka 27/50

V oblasti tlakové výše (anticykloně) převládá počasí

Otázka 28/50

Mezi základní klimatogeografické činitele patří

Otázka 29/50

Které jevy doprovázejí v zimním období tlakovou výši při inverzi?

Otázka 30/50

Cumulonimbus (bouřkový mrak) může přinášet

nahoru  

Otázka 31/50

Průměrná teplota vzduchu bývá ve městech vyšší než v okolní krajině. Je to vyvoláno

Otázka 32/50

Středomořské podnebí je ve státech

Otázka 33/50

Mezi hlavní skleníkové plyny patří

Otázka 34/50

Atmosférická fronta je

Otázka 35/50

Podle charakteru přesunu frontální čáry se rozlišují

Otázka 36/50

Srážky vznikají díky

Otázka 37/50

Konvekce je

Otázka 38/50

Vítr

Otázka 39/50

Fujitova stupnice

Otázka 40/50

Proudění vzduchu (vítr) se v ekosystémech projevuje kladně

nahoru  

Otázka 41/50

Koncentrace kyslíku v atmosféře

Otázka 42/50

Vyberte správná tvrzení pro oxid uhličitý:

Otázka 43/50

Čím je charakterizován tzv. skleníkový efekt?

Otázka 44/50

Imise jsou látky, které

Otázka 45/50

Pro teplotní inverzi platí, že

Otázka 46/50

Které oblasti ČR byly nejvíce poškozeny kyselými dešti?

Otázka 47/50

Jaké dopady na ŽP může mít přítomnost amoniaku v ovzduší?

Otázka 48/50

Ovzduší je v neustálém pohybu. Ovlivňuje ho řada faktorů, především

Otázka 49/50

Znečištěný vzduch škodí nejen lidskému zdraví, ale i rostlinám. Největší pozornost je věnována

Otázka 50/50

Vystavení rostlin působení ozonu může mít za následek

nahoru  
nahoru

Patička: