Navigace:

Test

Otázka 1/100

Jaké chemické složení má ozon?

Otázka 2/100

Mezi jaké látky patří chemicky freony?

Otázka 3/100

Co jsou imise?

Otázka 4/100

Co jsou emise?

Otázka 5/100

Ve které organele probíhá fotosyntéza?

Otázka 6/100

Co je produktem fotosyntézy?

Otázka 7/100

Hlavním přirozeným skleníkovým plynem je

Otázka 8/100

Hlavním skleníkovým plynem produkovaným člověkem je

Otázka 9/100

Ozonosféra se nachází nad zemským povrchem ve výšce

Otázka 10/100

Které z následujících tvrzení o oxidu uhelnatém je správné?

nahoru  

Otázka 11/100

Které z následujících tvrzení o kyselém dešti je správné?

Otázka 12/100

O čem pojednává Kjótský protokol?

Otázka 13/100

O čem pojednává Montrealský protokol?

Otázka 14/100

Které z následujících tvrzení o přízemním ozonu je správné?

Otázka 15/100

Globální změny klimatu způsobují, že ve středních zeměpisných šířkách

Otázka 16/100

Prašné částice

Otázka 17/100

V jaké části atmosféry se nachází ozonosféra?

Otázka 18/100

V jaké vrstvě atmosféry vznikají atmosferické srážky?

Otázka 19/100

Jaké je přibližně množství oxidu uhličitého v atmosféře (troposféře)?

Otázka 20/100

V posledních 20 letech na našem území množství vyprodukovaného oxidu siřičitého

nahoru  

Otázka 21/100

Které látky se nejvíce podílejí na poškozování ozonosféry?

Otázka 22/100

Co vzniká hromaděním oxidů síry, dusíku, vodních par a dalších škodlivin v ovzduší za špatných rozptylových podmínek?

Otázka 23/100

Jaká část atmosféry je nejblíže k povrchu Země?

Otázka 24/100

Kdo je největším producentem kyslíku na Zemi?

Otázka 25/100

Co je cyklona?

Otázka 26/100

Člověk při dýchání spotřebovává O2 a uvolňuje do vzduchu CO2. Jak je tomu u rostlin?

Otázka 27/100

Pro vyjádření síly větru používají meteorologové

Otázka 28/100

Fotochemický smog je také označován jako

Otázka 29/100

Kyselé deště vznikají jako důsledek

Otázka 30/100

Jakou cestou se oxid uhličitý NEdostává do ovzduší?

nahoru  

Otázka 31/100

Jak se nazýval předchůdce člověka žijící v poslední době ledové?

Otázka 32/100

Kolik procent ze všech skleníkových plynů v ovzduší tvoří hlavní skleníkový plyn CO2?

Otázka 33/100

Kdy byl v ČR schválen zákaz používání olovnatého benzínu?

Otázka 34/100

Kdo se nepřipojil ke Kjótskému protokolu, snižujícímu produkci skleníkových plynů?

Otázka 35/100

Kdo v ČR provozuje měřící stanice imisí v ovzduší?

Otázka 36/100

Který ozon vytváří ochrannou ozonovou vrstvu Země proti průchodu škodlivého ultrafialového záření?

Otázka 37/100

Co způsobují škodlivé látky obsažené ve vzduchu v uzavřených prostorách?

Otázka 38/100

Oblastí s nejčastějším výskytem monzunů je

Otázka 39/100

Izotermy spojují místa se

Otázka 40/100

Stálé vzduchové proudy, které jdou ze subtropické oblasti k rovníku se nazývají

nahoru  

Otázka 41/100

K předpovědi počasí se využívá

Otázka 42/100

Mezi meteorologické prvky NEpatří

Otázka 43/100

Teplotní inverze je stav zvrstvení atmosféry, kdy se teplota s rostoucí výškou

Otázka 44/100

V meteorologii se měří teplota vzduchu

Otázka 45/100

Při oblačném počasí se rozdíl denních a nočních teplot

Otázka 46/100

Pokles teploty se stoupající nadmořskou výškou je v průměru

Otázka 47/100

Jak se nazývá věda zabývající se počasím?

Otázka 48/100

Mezi základní meteorologické prvky NEpatří

Otázka 49/100

Mezi části atmosféry NEpatří

Otázka 50/100

Rychlost větru měříme

nahoru  

Otázka 51/100

Heliograf je zařízení měřící

Otázka 52/100

Co je METEOSAT?

Otázka 53/100

Jak se nazývá vrstva, kde se tvoří počasí?

Otázka 54/100

Při fotosyntéze vznikají složité cukry a uvolňuje se

Otázka 55/100

Atmosféra obsahuje nejvíce

Otázka 56/100

Přízemní ozón působí na člověka

Otázka 57/100

Větší citlivost na znečištěné ovzduší mají

Otázka 58/100

Ozonová vrstva má hlavní význam při

Otázka 59/100

Slovo vzduch bylo do češtiny převzato z

Otázka 60/100

Lidé s velkou fantazií staví

nahoru  

Otázka 61/100

Radon je vzácný radioaktivní plyn. Na člověka působí

Otázka 62/100

Při skleníkovém efektu je omezen

Otázka 63/100

Tlak vzduchu se měří

Otázka 64/100

Zdraví lidí v malých sídlech je ohrožováno horší kvalitou ovzduší vlivem

Otázka 65/100

Mezi kvantitativně nejvýznamější způsoby uvolňování SO2 do ovzduší patří

Otázka 66/100

Úbytek ozonu způsobují látky, které se souhrnně nazývají

Otázka 67/100

Průmyslově se z kapalného vzduchu destilací získává

Otázka 68/100

Racionální chemický název ozonu je

Otázka 69/100

Ozon je

Otázka 70/100

Hlavními atmosférickými plyny jsou

nahoru  

Otázka 71/100

Nejvýznamnějším skleníkovým plynem ve vzduchu je

Otázka 72/100

Náš život nejvíce ovlivňuje dění

Otázka 73/100

Jakousi přechodovou vrstvu mezi atmosférou a kosmickým prostředím nazýváme

Otázka 74/100

Které tvrzení o dusíku v atmosféře je pravdivé?

Otázka 75/100

Pro život na Zemi jsou nejdůležitější geochemické cykly

Otázka 76/100

Doba meziledová (interglaciál)

Otázka 77/100

Tlaková níže

Otázka 78/100

Klima (podnebí)

Otázka 79/100

Jako hurikán se tropická cyklóna označuje v Severní Americe, v Asii používají termín tajfun a například v Austrálii se jí říká

Otázka 80/100

Za normálních podmínek teplota vzduchu

nahoru  

Otázka 81/100

Teplá fronta

Otázka 82/100

Poslední dvě velké povodně na našem území byly v letech

Otázka 83/100

Anemometr je přístroj

Otázka 84/100

V čem spočívá škodlivost oxidu uhelnatého?

Otázka 85/100

Vnitřní dýchání

Otázka 86/100

Benzen při pokojové teplotě

Otázka 87/100

Kyselý déšť vzniká při reakci

Otázka 88/100

Které tvrzení o kyselém dešti je pravdivé?

Otázka 89/100

Pro omezení vlivu dopravy je aplikováno mnoho opatření. Které mezi ně NEpatří?

Otázka 90/100

Které tvrzení NENÍ správné?

nahoru  

Otázka 91/100

Které tvrzení o studené frontě NENÍ pravdivé?

Otázka 92/100

Která z nabízených látek je v současnosti považována za hlavní problémy znečišťování a kvality ovzduší - z hlediska lidského zdraví?

Otázka 93/100

Co znamená používaná zkratka PAU?

Otázka 94/100

DDT řadíme do skupiny látek označované jako

Otázka 95/100

Montrealský protokol se týká

Otázka 96/100

V jaké výšce nad povrchem Země se nachází ozónosféra?

Otázka 97/100

Jen v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem zemře ročně v Evropě předčasně asi

Otázka 98/100

Typickou látkou znečišťující vnitřní prostředí (nemá významný venkovní zdroj, zato uvnitř místnosti je řada zdrojů této nebezpečné látky) je:

Otázka 99/100

Hlavní podíl na celkových emisích amoniaku do atmosféry představuje

Otázka 100/100

Během doby ledové byla na našem území průměrná roční teplota nižší asi o

nahoru  
nahoru

Patička: