Navigace:

Mapa obrázků

Úvod – Vzduch | Meteorologie | Atmosférické fronty
Atmosférické fronty Atmosférické fronty
Zdroj: Převzato z © UK MetOffice
Úvod – Vzduch | Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak se atmosféra mění s výškou
Změny atmosféry s výškou Změny atmosféry s výškou
Zdroj: Převzato z www.kowoma.de
Jak se mění teplota s výškou Jak se mění teplota s výškou
Úvod – Vzduch | Atmosféra | Změny klimatu v průběhu času | Milankovičovy cykly
Milankovičovy cykly Milankovičovy cykly
Zdroj: Wikipedia
Červená křivka jsou cykly precese Zemské osy (s periodou 19, 22 a 24 tisíc let). Zelená křivka jsou cykly náklonu Zemské osy (perioda 41 tisíc let). Modrá křivka jsou výkyvy v excentricitě oběžné dráhy. Žlutá křivka je průběh sluneční aktivity. Černý graf pak vyznačuje průběh ledových a meziledových období.
Atmosféra | Interakce atmosféry s dalšími sférami Země | Vztah atmosféry a oceánu | Severoatlantická oscilace
Negativní severoatlantická oscilace Negativní severoatlantická oscilace
Zdroj: Převzato z ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/
Představuje situaci se slabším západním prouděním, kdy je sušší a teplejší počasí nad střední a severní Evropou a více bouřlivé na jihem Evropy a severní Afrikou.
Pozitivní severoatlantická oscilace Pozitivní severoatlantická oscilace
Zdroj: Převzato z ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/
Silné západní proudění přináší vlhčí vzduch nad severní Evropu a sucho do oblasti Středomoří.
Průběh tzv. NAO (North Atlantic Oscillation) indexu Průběh tzv. NAO (North Atlantic Oscillation) indexu
Zdroj: Převzato z ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/
Červeně jsou vyznačeny období s převládající pozitivní NAO, modře jsou negativní hodnoty NAO.
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Teplo a chlad | Denní chod teploty
Denní chod teploty Denní chod teploty
Zdroj: © ÚFA AV ČR
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Teplo a chlad | Změny teploty s nadmořskou výškou
Aerologický výstup Aerologický výstup
Zdroj: © ČHMÚ
Průběh teploty a vlhkosti s výškou měřený meteorologickou balónovou sondou.
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Atmosférické fronty | Teplá fronta
Teplá fronta Teplá fronta
Zdroj: Převzato z © UK MetOffice
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Atmosférické fronty | Studená fronta
Přechod studené fronty Přechod studené fronty
Zdroj: © ÚFA AV ČR
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Atmosférické fronty | Okluzní fronta
Okluze Okluze
Zdroj: Převzato z © UK MetOffice
Meteorologie | Srážky | Jak srážky dělíme? | Vertikální
Déšť Déšť
Zdroj: © Zdeňka Podhajská
Meteorologie | Srážky | Jak srážky dělíme? | Horizontální - mlha, jinovatka, námraza
Námraza, Milešovka Námraza, Milešovka
Zdroj: © Jaroslav Lahovský
Meteorologie | Srážky | Srážky škodí | Záplavy a povodně
Povodeň v obci Chocerady v roce 2006 Povodeň v obci Chocerady v roce 2006
Zdroj: © ÚFA AV ČR
Meteorologie | Srážky | Srážky škodí | Krupobití
Kroupa Kroupa
Zdroj: © ÚFA AV ČR
Meteorologie | Vítr | Vánek, vítr, vichřice | Jak se vítr měří?
Anemometr Anemometr
Zdroj: wikipedia.org
Meteorologie | Vítr | Vítr jako pomocník | Větrná energetika
Větrná elektrárna Větrná elektrárna
Zdroj: Převzato z © fotoblog.k800.cz
Meteorologie | Vítr | Vítr jako ničitel | Vichřice, orkán
Škody způsobené větrem Škody způsobené větrem
Zdroj: © Petr Pešice
Meteorologie | Vítr | Vítr jako ničitel | Hurikány
Hurikán Hurikán
Zdroj: Převzato z © katrina.noaa.gov
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Vysoká oblačnost
Cirrus Cirrus
Zdroj: wikipedia.org
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Střední oblačnost
AltoCumulus AltoCumulus
Zdroj: wikipedia.org
AltoStratus AltoStratus
Zdroj: wikipedia.org
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Nízká oblačnost
Stratus Stratus
Zdroj: wikipedia.org
StratoCumulus StratoCumulus
Zdroj: wikipedia.org
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Vertikálně mohutná oblačnost
Cumulonimbus Cumulonimbus
Zdroj: wikipedia.org
Globální problémy | Globální změna klimatu | Příčiny | Hlavní skleníkové plyny
Hlavní skleníkové plyny Hlavní skleníkové plyny
Zdroj: Převzato z cs.wikipedia.org
CO2 oxid uhličitý, CFC chlorofluorou­hlovodíky, N2O oxid dusný, CH4 methan
Globální problémy | Globální změna klimatu | Jaké jsou důsledky? | Sucha, povodně
Povodně 2002 Povodně 2002
Zdroj: Převzato z Gnosis9.net
Globální problémy | Globální změna klimatu | Jaké jsou důsledky? | Konvektivní jevy - silné bouře, nárazy větru, tornáda
Tornádo Tornádo
Zdroj: © Eric Nguyen, Oklahoma University
Globální problémy | Globální změna klimatu | Jaké jsou důsledky? | Přívalové povodně
Povoden Chocerady Povoden Chocerady
Zdroj: © ÚFA AV ČR
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Globální stmívání | Příčiny
Znečištění Čína Znečištění Čína
Zdroj: Převzato z cs.wikipedia.org
Znečištění nad územím Číny může snížit množství záření až o pětinu.
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Kjótský protokol
Logo Kjótského protokolu Logo Kjótského protokolu
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Montrealský protokol
Logo Montrealského protokolu Logo Montrealského protokolu
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Oxid siřičitý
Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi oxidu siřičitého v roce 2005 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi oxidu siřičitého v roce 2005
Zdroj: ČHMÚ
Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích SO<sub>2</sub>, 2000 - 2005 [%] Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích SO2, 2000 - 2005 [%]
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Oxidy dusíku
Chemické přeměny oxidů dusíku v atmosféře Chemické přeměny oxidů dusíku v atmosféře
Zdroj: Warneck, 1988
Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi NO<sub>X</sub> v roce 2006 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi NOX v roce 2006
Zdroj: ČHMÚ
Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NO<sub>X</sub>, 2000 - 2005 [%] Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOX, 2000 - 2005 [%]
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Prašné částice
Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10, 2000 - 2005 [%] Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10, 2000 - 2005 [%]
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Těkavé organické látky
Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi VOC v roce 2005 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi VOC v roce 2005
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Jaké znečišťující látky produkuje motorová doprava? | Polycyklické aromatické uhlovodíky
Průměrný podíl významných sektorů na emisích PAU Průměrný podíl významných sektorů na emisích PAU
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Zemědělství | Amoniak
Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NH3 Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NH3
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Vývoj kvality ovzduší za posledních 10 let
Trendy koncentrací některých látek během období 1996–2006 Trendy koncentrací některých látek během období 1996–2006
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší prašnými částicemi
Denní limit pro prašné částice PM10 byl v roce 2006 překročen na 29 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 62 % obyvatel ČR Denní limit pro prašné částice PM10 byl v roce 2006 překročen na 29 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 62 % obyvatel ČR
Zdroj: ČHMÚ
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší přízemním ozonem | Znečištění ovzduší ozonem
Znečištění ovzduší přízemním ozonem, 2004 - 2006 Znečištění ovzduší přízemním ozonem, 2004 - 2006
Zdroj: ČHMÚ
Červenou a tmavočervenou barvou je vyznačeno území, na kterém byl překročen imisní limit pro lidské zdraví pro přízemní ozon.
Znečištění ovzduší přízemním ozonem, 2003 - 2005 Znečištění ovzduší přízemním ozonem, 2003 - 2005
Zdroj: ČHMÚ
Kromě několika míst (žlutá barva), byl imisní limit pro ochranu vegetace a ekosystémů překročen na celém území ČR.
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem
Roční cílový imisní limit pro BaP byl v roce 2006 překročen na 9 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 69 % obyvatel ČR Roční cílový imisní limit pro BaP byl v roce 2006 překročen na 9 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 69 % obyvatel ČR
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí přírodě? | Přízemní ozon
Buk lesní Buk lesní
Zdroj: © Leona Matoušková
Narušení buněčných membrán účinky přízemního ozonu se projevuje viditelným poškozením listů, např. bronzovými nebo červenavými skvrnami.
Ostružiník maliník Ostružiník maliník
Zdroj: © Leona Matoušková
Narušení buněčných membrán účinky přízemního ozonu se projevuje viditelným poškozením listů, např. bronzovými nebo červenavými skvrnami.

Patička: